Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ
Đăng ngày: 18/06/2015
1. Vị trí, chức năng
- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn; kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a. Trình Ủy ban nhân dân huyện:
- Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
- Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;
- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phối hợp với phòng Nội vụ dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật;.
b. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biieens, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các sơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
c. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d. Giúp UBND huyện thẩm định các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương
e. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
f. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, gửi Phòng Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.
g. Lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.
h. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ngời lao động ngành giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của huyện
Có văn bản đề xuất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng chuyển cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng kỷ luật; tuyển dụng, hợp đồng làm việc, xét hết tập sự, thử việc, nâng lương; đánh giá, sắp xếp, bố trí, luân chuyển, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi Phòng Nội vụ thẩm định trình UBND, Chủ tịch UBND huyện, xem xét quyết định hoặc tổ chức thực hiện theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND huyện.
i. Giúp UBND huyện hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
k. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật ,kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. lãng phí theo quy định của pháp luật
l. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND huyện
m. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo
n. Trong trường hợp cần thiết phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định trưng tập cán bộ, giáo viên của ngành có thời hạn sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ