Lãnh đạo
Địa chỉ
Thạch Thành - Thanh Hóa
Phone
0373.877.069
Fax
0373.877.069
Nhân sự
Giới thiệu chung
Trưởng Phòng
Nguyễn Văn Dĩnh
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Chung
Điện thoại
0986930803
Trưởng Phòng : Nguyễn Văn Dĩnh
Phó Trưởng phòng
Trương Đình Bàng
Chuyên môn
Đại học Sư phạm
Phụ trách
Phụ trách GD MN, Tiểu học
Điện thoại
0949118260
Phó Trưởng phòng : Trương Đình Bàng
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Giáo dục THCS, THPT
Điện thoại
01234686836
Phó Trưởng phòng : Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chủ tịch Công đoàn GD
Nguyễn Ngọc Phương
Chuyên môn
Đại học Sư phạm
Phụ trách
Công đoàn GD
Điện thoại
0949118220
Chủ tịch Công đoàn GD : Nguyễn Ngọc Phương