Lịch tiếp công dân năm 2016

Lịch tiếp công dân năm 2016
Đăng ngày: 04/01/2016

TT

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

Bộ phận cùng tiếp

1

12/01

Thân Văn Đạc

Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

2

16/02

Nguyễn Quang Bách

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

3

10/3

Nguyễn Đức Dụng

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

4

12/4

Vũ Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

5

10/5

Thân Văn Đạc

Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

6

14/6

Nguyễn Quang Bách

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

7

12/7

Nguyễn Đức Dụng

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

8

12/8

Vũ Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

9

14/9

Thân Văn Đạc

Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

10

12/10

Nguyễn Quang Bách

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

11

15/11

Nguyễn Đức Dụng

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

12

14/12

Vũ Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

Thanh tra, Phụ trách KNTC

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ